Author: Akira Umemura, Akira Sasaki, Hiroyuki Nitta, Hirokatsu Katagiri, Shoji Kanno, Daiki Takeda, Taro Ando, Satoshi Amano, Masao Nishiya, Noriyuki Uesugi and Tamotsu Sugai