Author: Surui Liang, Janita Pak Chun Chau, Suzanne Hoi Shan Lo, Jie Zhao and Wenhui Liu