Author: Yong-Ping Lu, Ze-Yu Zhang, Hong-Wei Wu, Li-Jing Fang, Bo Hu, Chun Tang, Yi-Qing Zhang, Lianghong Yin, Dong-E. Tang, Zhi-Hua Zheng, Ting Zhu and Yong Dai