Author: Tomoko Yamashita, Kazuhiko Yamashita, Mitsuru Sato, Masashi Kawasumi and Shingo Ata