Author: Hai-Ping Hao, Fei Xia, Hong-Tong Bai, Xun-you Yan, Hong-xia Cui, Xiao-ming Xie and Lei Shi