Author: Fumihiko Sakai, Koichi Hirata, Hisaka Igarashi, Takao Takeshima, Takeo Nakayama, Hiromi Sano, Hiroyuki Kondo, Yoshiyuki Shibasaki and Nobuyuki Koga