Author: Jian Gao, Xiaodong Zhang, Lei Jiang, Yan Li and Qianqian Zheng