Author: Wataru Fukuda, Masatoshi Kadoya, Atsushi Omoto, Takuya Yanagida, Yu Isoda, Atsuhiko Sunaga, Hiroaki Kusuoka, Kentaro Ueno, Satoshi Morita, Masataka Kohno and Yutaka Kawahito