Author: Badri Bhakta Shrestha, Akiyuki Kawasaki, Tomoshige Inoue, Jun Matsumoto and Tomoko Shiroyama