Author: Shujun Ou, Weijia Su, Yi Liao, Kapeel Chougule, Jireh R. A. Agda, Adam J. Hellinga, Carlos Santiago Blanco Lugo, Tyler A. Elliott, Doreen Ware, Thomas Peterson, Ning Jiang, Candice N. Hirsch and Matthew B. Hufford