Author: Ming Wang, Yangmei Xie, Yiye Shao and Yinghui Chen