Author: Dong Zhang, Wenyan Hao, Qi Niu, Dongdong Xu and Xuejiao Duan