Author: Jun Feng, Xiaolong Guo, Feifei Cai, Hongxin Fu and Jufang Wang