Author: He-Ming Chu, Jin-Xing Liu, Ke Zhang, Chun-Hou Zheng, Juan Wang and Xiang-Zhen Kong