Author: Yuan-Yuan Li, Jing Cao, Jia-Lei Li, Jun-Yan Zhu, Yong-Mei Li, De-Ping Wang, Hong Liu, Hai-Lan Yang, Yin-Fang He, Li-Yan Hu, Rui Zhao, Chu Zheng, Yan-Bo Zhang and Ji-Min Cao