Author: Lei Lei, Hongyan Zhao, Lijuan Ran, Lihua Wang and Yu Luo