Author: Shuai Zong, Ping-ping Xu, Yin-hai Xu and Yi Guo