Author: Jheng-Hua Huang, Feng-Jin Zeng, Jhe-Fu Guo, Jian-Yuan Huang, Hua-Chian Lin, Chaur-Tsuen Lo and Wing-Ming Chou