Author: Yasuhito Yahara, Manami Tamura, Shoji Seki, Yohan Kondo, Hiroto Makino, Kenta Watanabe, Katsuhiko Kamei, Hayato Futakawa and Yoshiharu Kawaguchi