Author: Jie Gao, Xian Wang, Zaixiu Qin, Hao Zhang, Donghui Guo, Yuerong Xu and Zuolin Jin