Author: Sandeep Mishra, Kishore Thapliyal, Abhishek Parakh and Anirban Pathak