Author: Mei Luo, Qin Liu, Lin Xiao and Li-Shou Xiong