Author: Hiroki Hosoi, Yuina Akagi, Toshiki Mushino, Masahiro Takeyama, Naoto Minoura, Takayuki Hiroi, Yoshiaki Furuya, Masaya Morimoto, Shogo Murata, Shinobu Tamura and Takashi Sonoki