Author: Weifang Xing, Wensheng Zhang, Guozhong Ma, Guofen Ma and Jinzhao He