Author: Toshimitsu Maemura, Shigeru Fujita, Noriko Morita, Keiichi Furusawa, Kayo Mitamura, Kenji Nishizawa and Kuniaki Ota