Author: Tomohiko Ikehara, Tadaaki Shimizu, Shohei Hirano, Kentaro Fukushima, Jun-ichi Yoshizawa, Toshitsugu Nakamura and Ataru Nakayama