Author: Manabu Akagawa, Hiroaki Kijima, Yoshiaki Kimura, Hidetomo Saito, Kimio Saito, Ikuko Wakabayashi, Takeshi Kashiwagura and Naohisa Miyakoshi