Author: Ruoli Yang, Tingjing Liao, Peirui Zhao, Wenhua Zhou, Mingfang He and Liujun Li