Author: Jennifer Routh, Sharmini Julita Paramasivam, Peter Cockcroft, Vishna Devi Nadarajah and Kamalan Jeevaratnam