Author: Christy Foster, Hiba Al Zubeidi and Alicia Diaz-Thomas