Author: Yuko Ono, Eisuke Ueshima, Nobuto Nakanishi, Kazuaki Shinohara, Isamu Yamada and Joji Kotani