Author: Michiyo Tsuru, Takayoshi Oosio, Teruyo Higashi, Kensei Nagata, Kanichiro Wada and Yasuyuki Ishibashi