Author: Naou Kunihiro, Masanori Tsukamoto, Shiori Taura, Takashi Hitosugi, Yoichiro Miki and Takeshi Yokoyama