October 17, 2021

Wei

உராய்வு திறப்பவர்களின் சேவை வாழ்க்கை மற்றும் ஆற்றல் சேமிப்பை நீடிப்பதற்கான முக்கிய காரணியாக சிராய்ப்பு தோல்வி உள்ளது. கடினத்தன்மை அதிகரிப்பு மண் அரிப்புக்கு...